1ο Μαθησιακό Αντικείμενο "Φωτόδεντρο"

 1ο μαθησιακό αντικείμενο: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9478

 "Χάρτης των βαλκανικών πολέμων"

 Άσκηση: Αξιολογήστε το μαθησιακό αντικείμενο ως προς τη δυνατότητα διδακτικής του αξιοποίησης λαμβάνοντας υπόψη:

1. διδακτικοί στόχοι (τι θέλω να μάθω)

2. διαθεματικότητα

3. βιωματικότητα

4. τύπο διδακτικής προσέγγισης (εισήγηση, συνεργατική μάθηση, διερευνητική μάθηση ;;)