Δομή δίωρου επιμορφωτικού σεμιναρίου

 1η διδακτική ώρα: 

Α) Σύντομη εισήγηση για την έννοια του εθνικού συσσωρευτή μαθησιακών αντικειμένων και πόρων "Φωτόδεντρο" - σχολιασμός επιλεγμένων παραδειγμάτων. 

1ο μαθησιακό αντικείμενο: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9478

 2ο μαθησιακό αντικείμενο: http://photodentro.edu.gr/cultural/r/8526/7689 

1ο Μαθησιακό Αντικείμενο "Φωτόδεντρο"

 1ο μαθησιακό αντικείμενο: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9478

 "Χάρτης των βαλκανικών πολέμων"

 Άσκηση: Αξιολογήστε το μαθησιακό αντικείμενο ως προς τη δυνατότητα διδακτικής του αξιοποίησης λαμβάνοντας υπόψη:

1. διδακτικοί στόχοι (τι θέλω να μάθω)

2. διαθεματικότητα

3. βιωματικότητα

4. τύπο διδακτικής προσέγγισης (εισήγηση, συνεργατική μάθηση, διερευνητική μάθηση ;;)

 

2ο Μαθησιακό Αντικείμενο "Φωτόδεντρο"

 2ο μαθησιακό αντικείμενο: http://photodentro.edu.gr/cultural/r/8526/7689 

"Χαρακτικό Ναυπλίου"

Άσκηση: Αξιολογήστε το μαθησιακό αντικείμενο ως προς τη δυνατότητα διδακτικής του αξιοποίησης λαμβάνοντας υπόψη:

1. ερευνητικά πεδία

2. διαθεματικότητα

3. βιωματικότητα

4. τύπο διδακτικής προσέγγισης (εισήγηση, συνεργατική μάθηση, διερευνητική μάθηση ;;)

5. διδακτικοί στόχοι (τι θέλω να μάθω)

6. συναισθηματικοί στόχοι